wtf

what the fuck.
我寧願唔知!!
原來我1年前錯失左一個機會
而且(可能)係我想pursuit既野
直覺話比自己聽(可能)係我更加喜歡的東西..
只係,因為得唔到而比左好多否定的理由自己

也許事事追求完美只會令自己更加痛苦
bygones are bygones….